//دبیرخانه ستاد

دبیرخانه ستاد

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

ماموريت
سياستگذاري و راهبري توسعه پايدار سواحل مكران و بالفعل نمودن ظرفيت ها و توانمنديهاي منطقه در راستاي سياستهاي كلان منطقه
اهداف
انجام مطالعات و تحقیقات مورد نظر بعنوان بازوی علمی،اجرایی ستاد در برنامه ریزی ملی و توسعه سواحل مکران
ايجاد هماهنگي و هم افزايي دستگاه‌هاي مختلف ملي و منطقه اي به منظور توسعه پايدار سواحل مکران
تسهيل گري و راهبري دستگاههاي مرتبط در توسعه پايدار سواحل مكران
پايش و ارزيابي پروژه ها وعملكرد برنامه هاي مصوب توسعه پايدار سواحل مكران
پشتیبانی از پروژه های اثرگذار
گروه سیاست گذاری و راهبری توسعه منطقه:
ماموریت این گروه انجام و هدایت مطالعات راهبردی بمنظور برنامه ریزی مناسب ترتوسعه منطقه وبررسی طرحها و پزوژه های پیشنهادی منطقه میباشد.همچنین تدوین و استقرار نظامات و روشهای کاری از جمله مدلهای جذب سرمایه گذاری جزء وظایف این گروه میباشد.
گروه هماهنگی و نظارت راهبردی:
ماموریت این گروه عمدتا پایش پروژه های مصوب و پیگیر عملکرد دستگاههای متعدد در خصوص مصوبات ستاد میباشد. رویکرد این گروه بعنوان یک واحد فرابخشی تسهیل گری و رفع موانع و ایجاد هم افزایی است. هم چنین حداکثر پشتیبانی و حمایت بویژه در تامین اعتبار مورد نیاز را با تعامل با سازمان برنامه بعمل میاورد. همانطور که راهبرد اصلی توسعه منطقه ،توسعه درونزا و با تکیه بر حداکثر مشارکت مردمی و توانمند سازی جوامع محلی بوده ، این گروه نیز جهت تعریف و اجرا و پشتیبانی پروژه های توسعه جوامع محلی اهتمام خاص میورزد.
گروه نامین مالی و جذب سرمایه گذاری پروژه های توسعه:
ماموریت این گروه شناسایی و معرفی مزیتهاو فرصتهای منطقه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میباشد.همچنین جهت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی وسیعتر راه اندازی سایت اینتر نتی ستاد جزء وظایف این گروه میباشد.

By |2019-01-12T02:59:23+00:00November 15th, 2018|Uncategorized @fa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Jason Garrison Womens Jersey