ستاد توسعه سواحل مکران
مسئله آبادسازی سواحل مکران از کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود"مقام معظم رهبری"
//دبیرخانه ستاد

دبیرخانه ستاد

دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

ماموريت
سياستگذاري و راهبري توسعه پايدار سواحل مكران و بالفعل نمودن ظرفيت ها و توانمنديهاي منطقه در راستاي سياستهاي كلان منطقه
اهداف
انجام مطالعات و تحقیقات مورد نظر بعنوان بازوی علمی،اجرایی ستاد در برنامه ریزی ملی و توسعه سواحل مکران
ايجاد هماهنگي و هم افزايي دستگاه‌هاي مختلف ملي و منطقه اي به منظور توسعه پايدار سواحل مکران
تسهيل گري و راهبري دستگاههاي مرتبط در توسعه پايدار سواحل مكران
پايش و ارزيابي پروژه ها وعملكرد برنامه هاي مصوب توسعه پايدار سواحل مكران
پشتیبانی از پروژه های اثرگذار
گروه سیاست گذاری و راهبری توسعه منطقه:
ماموریت این گروه انجام و هدایت مطالعات راهبردی بمنظور برنامه ریزی مناسب ترتوسعه منطقه وبررسی طرحها و پزوژه های پیشنهادی منطقه میباشد.همچنین تدوین و استقرار نظامات و روشهای کاری از جمله مدلهای جذب سرمایه گذاری جزء وظایف این گروه میباشد.
گروه هماهنگی و نظارت راهبردی:
ماموریت این گروه عمدتا پایش پروژه های مصوب و پیگیر عملکرد دستگاههای متعدد در خصوص مصوبات ستاد میباشد. رویکرد این گروه بعنوان یک واحد فرابخشی تسهیل گری و رفع موانع و ایجاد هم افزایی است. هم چنین حداکثر پشتیبانی و حمایت بویژه در تامین اعتبار مورد نیاز را با تعامل با سازمان برنامه بعمل میاورد. همانطور که راهبرد اصلی توسعه منطقه ،توسعه درونزا و با تکیه بر حداکثر مشارکت مردمی و توانمند سازی جوامع محلی بوده ، این گروه نیز جهت تعریف و اجرا و پشتیبانی پروژه های توسعه جوامع محلی اهتمام خاص میورزد.
گروه نامین مالی و جذب سرمایه گذاری پروژه های توسعه:
ماموریت این گروه شناسایی و معرفی مزیتهاو فرصتهای منطقه و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی میباشد.همچنین جهت انجام تبلیغات و اطلاع رسانی وسیعتر راه اندازی سایت اینتر نتی ستاد جزء وظایف این گروه میباشد.

By |2018-12-08T08:11:05+00:00November 15th, 2018|Uncategorized @fa|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment