ستاد توسعه سواحل مکران
مسئله آبادسازی سواحل مکران از کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود"مقام معظم رهبری"
//توسعه اجتماع محور

توسعه اجتماع محور

توسعه اجتماع محور

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هرچند دولت و نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته‌اند اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است، زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و منهای مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است.
اصولاً توسعه ای که انسان، اجتماع و محیط زیست در محوریت آن قرار ندارد و انسان ها در آن منفعل، مردم‌سالاری در آن غایب، فقر، نابرابری و نا آزادی و نارضایتی در آن باقی باشد، توسعه ناموزون و ناپایدار است. لذا توسعه مورد قبول توسعه همه جانبه و پایدار می‌باشد که عناصر کلیدی آن عبارت است از :
توسعه یک فرایند مشارکتی، اجتماع محور همراه با وفاق ( اجماع سازی ) و گفتگوی آزاد است .
توسعه تلفیقی از توسعه برون زا و درون زا با اولویت تجهیز ظرفیت‌های منطقه‌ای، توانمندسازی و زمینه‌سازی برای مشارکت جویی جوامع محلی و نیروهای توانمند شده در برنامه های توسعه می باشد.
توسعه با رویکرد توسعه منطقه ای و لحاظ تعادل و توازن منطقه ای پاسخگوی رفع ناموزونی های موجود در پهنه سرزمین می‌باشد.
توسعه پایدار به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به مثابه امانتی از نسل های گذشته و آینده توجه دارد.
توسعه همه جانبه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه افزایش ظرفیت بخش عمومی برای انجام وظایف و همکاری و به نظارت جوامع محلی عنایت دارد.

By |2018-12-08T07:19:59+00:00November 15th, 2018|Uncategorized @fa|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. mokran development December 5, 2018 at 6:48 pm - Reply

    سلام ارتباط این مطلب با توسعه مکران چیست؟

Leave A Comment