//توسعه اجتماع محور

توسعه اجتماع محور

توسعه اجتماع محور

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هرچند دولت و نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته‌اند اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است، زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و منهای مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است.
اصولاً توسعه ای که انسان، اجتماع و محیط زیست در محوریت آن قرار ندارد و انسان ها در آن منفعل، مردم‌سالاری در آن غایب، فقر، نابرابری و نا آزادی و نارضایتی در آن باقی باشد، توسعه ناموزون و ناپایدار است. لذا توسعه مورد قبول توسعه همه جانبه و پایدار می‌باشد که عناصر کلیدی آن عبارت است از :
توسعه یک فرایند مشارکتی، اجتماع محور همراه با وفاق ( اجماع سازی ) و گفتگوی آزاد است .
توسعه تلفیقی از توسعه برون زا و درون زا با اولویت تجهیز ظرفیت‌های منطقه‌ای، توانمندسازی و زمینه‌سازی برای مشارکت جویی جوامع محلی و نیروهای توانمند شده در برنامه های توسعه می باشد.
توسعه با رویکرد توسعه منطقه ای و لحاظ تعادل و توازن منطقه ای پاسخگوی رفع ناموزونی های موجود در پهنه سرزمین می‌باشد.
توسعه پایدار به حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به مثابه امانتی از نسل های گذشته و آینده توجه دارد.
توسعه همه جانبه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه افزایش ظرفیت بخش عمومی برای انجام وظایف و همکاری و به نظارت جوامع محلی عنایت دارد.

By |2019-01-12T02:59:14+00:00November 15th, 2018|Uncategorized @fa|1 Comment

About the Author:

One Comment

  1. mokran development December 5, 2018 at 6:48 pm - Reply

    سلام ارتباط این مطلب با توسعه مکران چیست؟

Leave A Comment

Jason Garrison Womens Jersey